Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на актуална експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост“