Oбществена поръчка с предмет „Свързване на захранващ кабел към съществуващ трафопост и външни разпределителни табла във военно формирование 28000“