Обществена поръчка с предмет „Доставка на 3 200 литра флуорпротеинов пенообразувател” във военно формирование 28000