Oбществена поръчка с предмет „Доставка на 50 (петдесет) броя конферентни столове” във военно формирование 28000