Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 2 (два) броя климатици” във военно формирование 28000