Поръчки съдържаниеВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

П О К А Н A

за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

     На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
     1. Предмет на поръчката: Ремонт на фадрома SL-34 (ремонт на комплект касета(пакет) за съединител с муфа за задна скорост).
     2. Срок и място на изпълнение:
     2.1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 20.11.2012 г.
     2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево;
     2.3. Лицата желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед в периода от 10.00 часа на 24.10.2012 г. до 15.00 часа на 26.10.2012 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
     3. Изисквания по предмета на поръчката.
Вложените материали и резервни части използвани за ремонта на фадрома SL-34 (ремонт на комплект касета(пакет) за съединител с муфа за задна скорост) да се придружават с данни за произход, качество и гаранционен срок.
     4. Изисквания към участниците.
Гаранционният срок за извършената услуга да бъде не по-малко от 12 месеца.
     5.    Офертата да съдържа следните документи:
     5.1. Данни за лицето, което прави предложението;
     5.2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя;  
     5.3. Ценовото предложение;
Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
В посочената цена следва да са включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложени материални средства, транспортни разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
     5.4. Срок на валидност на офертата;
     5.5. Място на изпълнение на поръчката.
Офертите да се  представят в писмена форма на български език.
     6. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена” за изпълнение на поръчката.
     7. Срок на валидност на офертите – не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.
     8. Начин на плащане.
Плащането се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- фактура за извършена услуга, подписана от представител на изпълнителя и Заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- протокол за приемане на услугата.
     9. Краен срок на подаване на офертите.
Лицата желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 на 30.10.2012 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
Лица за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
    10. Офертите на участниците подадени в посочения в т. 9 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на Командира на военно формирование 28000.
                                                                                                                              ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „ПиОС”
                                                                                                                              НА ВОЕННО        ФОРМИРОВАНИЕ 28000
                                                                                                                              КАПИТАН         ( П )           МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                                                                                                               __.10.2012г.


ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

П О К А Н A

за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,          

      На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
      1. Предмет на поръчката: Ремонт на персонални компютри.
      2. Срок и място на изпълнение:
      2.1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 15.12.2012 г.
      2.2. Мястото за изпълнение на обществените поръчки е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево или ремонтната база на изпълнителя на общественaтa поръчкa;
      2.3. Лицата желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед в периода от 10.00 часа на
19.11.2012 г. до 15.00 часа на 27.11.2012 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
      3. Изисквания по предмета на поръчката.
Вложените материали и резервни части в ремонта на печатащите устройства и копирните машини да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
      4. Изисквания към участниците.
Гаранционният срок за извършената услуга да бъде не по-малко от 12 месеца.
      5.    Офертата да съдържа следните документи:
      5.1. Данни за лицето, което прави предложението;
      5.2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя;  
      5.3. Ценовото предложение;
      Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
      Ценовото предложение да бъде направено с посочване на единична цена за всяка обособена позиция съгласно количествената сметка и обобщена цена за цялостното и изпълнение.
      В посочената цена следва да са включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложени материални средства, транспортни разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
      Възложителят на обществената поръчка си запазва правото, на базата на предложените единични цени, на промени в количеството на заявените в Приложение № 4 количества с цел спазване на определения за поръчката финансов лимит.
      5.4. Срок на валидност на офертата.
      5.5. Място на изпълнение на поръчката.
Офертите да се  представят в писмена форма на български език.
      6. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена” за изпълнение на поръчката.
      7. Срок на валидност на офертите – не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.
      8. Начин на плащане.
Плащането се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- фактура за извършена услуга, подписана от представител на изпълнителя и Началника на КИНС на военно формирование 28000;
- протокол за приемане на услугата.
      9. Краен срок на подаване на офертите.
Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 часа на 04.12.2012 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
Лице за контакт: капитан Милен Михов, тел.: 032 /905 562, моб. тел. 0898 737 836.
     10. Офертите на участниците подадени в посочения в т. 9 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на Командира на военно формирование 28000.

                                                                                                                          ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „ПиОС”
                                                                                                                          НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000
                                                                                                                          КАПИТАН          ( П )           МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                                                                                                             __.10.2012г.ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

П О К А Н A

за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки
                                                                                          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

      На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
       1. Предмет на поръчката: Ремонт на печатащи устройства и копирни машини.
       2. Срок и място на изпълнение:
       2.1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 15.12.2012 г.
     2.2. Мястото за изпълнение на общественaтa поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево или ремонтната база на изпълнителя;
    2.3. Лицата желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед в периода от 10.00 часа на 19.11.2012 г. до 15.00 часа на 27.11.2012 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
       3. Изисквания по предмета на поръчката.
Вложените материали и резервни части в ремонта на печатащите устройства и копирните машини да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
       4. Изисквания към участниците.
Гаранционният срок за извършената услуга да бъде не по-малко от 12 месеца.
       5.    Офертата да съдържа следните документи:
       5.1. Данни за лицето, което прави предложението;
       5.2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя;  
       5.3. Ценовото предложение;
       Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
       Ценовото предложение да бъде направено с посочване на единична цена за всяка обособена позиция съгласно количествената сметка и обобщена цена за цялостното и изпълнение.
    В посочената цена следва да са включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложени материални средства, транспортни разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
     Възложителят на обществената поръчка си запазва правото, на базата на предложените единични цени, на промени в количеството на заявените в Приложение № 2 количества с цел спазване на определения за поръчката финансов лимит.
       5.4. Срок на валидност на офертата.
       5.5. Място на изпълнение на поръчката.
Офертите да се  представят в писмена форма на български език.
       6. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена” за изпълнение на поръчката.
      7. Срок на валидност на офертите – не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.
       8. Начин на плащане.
      Плащането се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- фактура за извършена услуга, подписана от представител на изпълнителя и Началника на КИНС на военно формирование 28000;
- протокол за приемане на услугата.
       9. Краен срок на подаване на офертите.
Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 часа на 04.12.2012 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
Лице за контакт: капитан Милен Михов, тел.: 032 /905 562, моб. тел. 0898 737 836.
     10. Офертите на участниците подадени в посочения в т. 9 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на Командира на военно формирование 28000.                                                                                                                                            ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „ПиОС”
                                                                                                                                            НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000
                                                                                                                                            КАПИТАН             ( П )            МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                                                                                                                                 __.10.2012г.

 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Изх. №___________/___.02.2013 г.

Екз. единствен  

П О К А Н A

за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

             На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:

1. Предмет на поръчката: Авариен ремонт на битова техника (бойлери и съдомиялна машина).

2. Срок и място на изпълнение:

         2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 10 (десет) работни дни от датата на уведомяване на определения изпълнител;

         2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево;

3. Изисквания по предмета на поръчката.

              Аварийният ремонт на битовата техника (бойлери и съдомиялна машина) да се осъществи в съответствие с количествено – стойностната сметка (Приложение № 1).

              Вложените материали и резервни части в ремонта да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.

4. Изисквания към участниците: Минимален гаранционен срок за изпълнените ремонтни да бъде не по-малко от 12 месеца;

5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед на състоянието на битовата техника (бойлери и съдомиялна машина) в периода от 10.00 часа на 20.02.2013 г. до 15.00 на 22.02.2013 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000. 

6. Офертата да съдържа най-малко:

         6.1. Данни за лицето, което прави предложението;

         6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;

         6.3. Срок на валидност на офертата;

Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.

         6.4. Ценово предложение;

Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.

Ценовото предложение да бъде направено с единична цена за всяка обособена позиция съгласно количествено-стойностна сметка и обобщено ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1).

В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.

7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

8. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена” на обобщеното ценово предложение (Приложение № 1).

9. Начин на плащане.

Плащането да се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:

- фактура за изпълнена ремонтна дейност в съответствие с единични цени заложени в количествено-стойностна сметка (Приложение № 1), подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;

- контролен лист, приложен към фактурата;

- протокол за приемане на услугата (Приложение № 3) описващ подробни количествено – стойностни сметки за вложените материали и подменени резервни части.

10. Краен срок на подаване на офертите: до 15.00 на 27.02.2013 г. Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лица за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437 и м-р Станислав Грозданов – сл.тел.: 032/905645.

На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.

11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 10 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПО и ВО” НА ВОЕННО   ФОРМИРОВАНИЕ 28000

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТЪТ ПО ФИНАНСИ И КОНТРОЛ

В СЛУЖБА  „АПО и ВО” НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

КАПИТАН              (П)                 МЛАДЕН ДИМИТРОВ

                                                                        ___.02.2013 г.

 

Приложение № 1

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за ремонт на бойлери и съдомиялна машина

 

 

№ по ред

Вид ремонтна дейност

Мярка

Количество

Ед. цена /без вкл. ДДС/

Сума в лева

 

І. Ремонт на бойлер 200 литра

 

 

 

 

1

Подмяна на нагревател

бр.

1

 

 

2

Подмяна на терморегулатор

бр.

1

 

 

3

Подмяна на термозащита

бр.

1

 

 

4

Запояване /заваряване на фланец с аргон/

бр.

1

 

 

5

Подмяна на гарнитура за фланец

бр.

1

 

 

 

ІІ. Ремонт на бойлер 300 литра

 

 

 

 

1

Подмяна на нагревател

бр.

1

 

 

2

Подмяна на терморегулатор

бр.

1

 

 

3

Подмяна на термозащита

бр.

1

 

 

4

Подмяна на гарнитура за фланец

бр.

1

 

 

5

Подмяна на водосъдържател от неръждаема стомана

бр.

1

 

 

 

ІІІ. Ремонт на съдомиялна

 

 

 

 

1

Подмяна на нагнетателна помпа

бр.

1

 

 

 

общо /без ДДС/

 

 

 

 

 

ДДС 20 %

 

 

 

 

 

общо с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ „ЛОГИСТИКА” НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

НАЧАЛНИКЪТ НА СЛУЖБА „ПРОДОВОЛСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ”

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

МАЙОР                 (П)                 СТАНИСЛАВ ГРОЗДАНОВ

                      ___.02.2013 г.

 

 

Приложение № 2

УТВЪРЖДАВАМ

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                          ЦАНКО СТОЙКОВ

                    ___/___.___.2012г.

 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГА

(ОБРАЗЕЦ)

 

         Днес, ....................... комисия, назначена със заповед на Командира на военно формирование 28000, в състав:

         Председател ......................................

         и членове:  1. .......................................................                                             

                            2. .......................................................

                            3. .......................................................

                            4. .........................................................

и в присъствието на представителя на фирма ........................................................................ - ......................................................................................... ............................................... с ЕГН ......................

                                                      (име, презиме фамилия)

на длъжност ................................................. ЛК № ..........................................
изд. .......................................от .................................... и притежаващ,
............................................................................................................................................,
                        (документ удостоверяващ представителна власт за подписване на протокола)

 

се събра с цел приемане на изпълнението на услугата „Авариен ремонт на битова техника (бойлери и съдомиялна машина)” на територията на военно формирование 28000  и

 

КОНСТАТИРА:

         1.

         2.

         Описват се изпълнението на дейностите от услугата „Авариен ремонт на битова техника (бойлери и съдомиялна машина)” - фактически извършените дейности от фирмата изпълнител, вложените резервни части и консумативи, гаранциите и други приложими.

 

Във връзка с гореизложеното, комисията стигна до следното

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

         Оценява се съответствието на извършените от фирмата дейности (по количествени и качествени показатели) със заложените в договора.

 

         На основание на направеното заключение, комисията

 

ПРЕДЛАГА

Вариант1: Да се приеме изпълнената дейност ..................................................от услугата „Авариен ремонт на битова техника (бойлери и съдомиялна машина)” в пълен обем и да бъде изплатана цената на ремонта в размер на .................................. лева с ДДС.;

Вариант 2: Да се приеме изпълнената дейност ..................................................от услугата „Авариен ремонт на битова техника (бойлери и съдомиялна машина)” с приспадане от цената на услугата на неустока/и за:

  • забава на изпълнението на услугата в размер на
  • отклонение в качеството на изпълнение на услугата в размер на

и да бъде изплатена цената на ремонта в размер на .................................. лева с ДДС.

 

 

представител на фирма ...................

Председател....................../                     /                                                                                                           ................................../                       /

 членове: 1. ....................../                     /

  2. ....................../                     /

  3. ....................../                     /

  4. ....................../                     /