Покана за общественна поръчка - Доставка на потопяема помпа за питейна вода

П О К А Н А

за участие в изпълнение на обществена поръчка

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля, да ни бъде изпратена оферта за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на потопяема помпа за питейна вода с дебит минимум Q=15 1/s  и напор H=40 m комплект с присъединителна муфа и захранващ кабел с необходимото сечение и дължина L=30 m” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

Всички разходи по подготовката и представянето на офертите са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на обществената поръчка.

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок.

Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя и да бъде надлежно оформена съгласно указанията за формата и съдържанието на офертите.

Участниците във възлагането на обществената поръчка (ОП) следва да представят своите оферти до 22.04.2018 г.

 ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Вид на обществената поръчка - военно формирование 28000 – Граф Игнатиево открива възлагането на ОП по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

  1. Предмет на поръчката - „Доставка на потопяема помпа за питейна вода с дебит минимум Q=15 1/s  и напор H=40 m комплект с присъединителна муфа и захранващ кабел с необходимото сечение и дължина L=30 m” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.
  2. Срок за изпълнение - до двадесет дни считано от датата на избор на изпълнител на ОП.
  3. Място на изпълнение - с. Граф Игнатиево, п.к. 4198, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
  4. Финансов  лимит - до 8900,00 (осем хиляди и деветстотин) лева с включен ДДС.
  5. Изисквания за гаранция – минимален гаранционен срок – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

7. Срок за подаване на офертите (ценовите предложения) - краен срок за подаване на офертите до 22.04.2018 г.

8. Срок на валидност на офертите (ценовите предложения) - не по-малък от 30 (тридесет) дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

8.1. Всички оферти трябва да съобразени и да отговарят на техническите изисквания на възложителя описани в Приложение 2.

9. Критерий за оценка на офертите (ценовите предложения) - „най-ниска цена” с ДДС, за цялостното изпълнение на поръчката.

10. Цена - Посочената цена следва да включва всички разноски по извършване на ОП.

11. Указания към кандидатите, относно формата и съдържанието на офертите:

11.1   Офертата да бъде изпратена:  На място или по пощата на адрес: с. Граф Игнатиево, п.к.4198 обл. Пловдив, военно формирование 28000 в запечатан непрозрачен плик.

11.2.  Офертата трябва да съдържа:

11.2.1. Административни сведения за участника.

11.2.2. Декларация в свободна форма, подписана и с положен печат в която участника декларира пълно съответствие на предложения от него продукт с изискванията на възложителя и съгласие за срока на изпълнение на обществената поръчка.

11.2.3. Попълнено ценово предложение (част от приложение 1) от което да бъде видно единичната цена на помпата, муфата и захранващия кабел  по отделно и общата стойност с ДДС за цялостно извършване на доставката до военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

11.3. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на обществената поръчка.

11.4. До разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат допуснати само оферти, които отговарят на изискванията, предвидени в тази покана.

11.5. Не се приема от Възложителя оферта, за която е налице едно от следните обстоятелства:

11.5.1 Представената оферта е постъпила в не запечатан плик.

11.5.2. Пликът с представената оферта е постъпила с нарушена цялост.

11.5.3. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

11.6. Всички документи в офертата се представят в един екземпляр на български език, без зачертавания и поправки, подпечатано с печата на фирмата-участник, подписани или заверени на всеки лист от лицето, респективно лицата, които управляват или представляват фирмата, или други упълномощени от тях лица. Ако представителната власт произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Копие от пълномощното се прилага в офертата.

11.7. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

11.8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно регистрационните му документи, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

11.9. Офертата се представя в един запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик, от участника или от упълномощено от него лице – лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан, както следва:

с. Граф Игнатиево, п.к.4198 обл. Пловдив, военно формирование 28000.

 

ОФЕРТА

за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на потопяема помпа за питейна вода с дебит минимум Q=15 1/s  и напор H=40 m комплект с присъединителна муфа и захранващ кабел с необходимото сечение и дължина L=30 m” във военно формирование 28000

Върху плика следва да бъде посочено наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

11.10. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

11.11. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

11.12. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забавяне или загубване на офертата в този случай са за сметка на участника.

11.13. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 

12. За точно и коректно определяне на стойността на ОП е необходимо представители на евентуалните изпълнители да посетят обекта с цел оглед - всеки работен ден от 09.00 ч до 15.30 ч с предварителна заявка от 2 (два) работни дни.

13. Приключване на обществената поръчка.

13.1. Комисия съставя протокол от дейността си за проведено пазарно проучване, разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка, който се подписва от всички членове и се представя на възложителя, заедно с цялата документация.

13.2. Възложителят уведомява фирмата, избрана за изпълнение на ОП в срок от 1 (един) работен ден от утвърждаване на протокола.

14. Начин на плащане - плащането ще се извърши от военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, при изпълнение на поръчката до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на следните документи:

-     приемо-предавателен/и протокол/и за приемане на доставката/те, подписан/и от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево;

-     надлежно оформена фактура-оригинал издадена от фирмата-изпълнител на обществената поръчка, на името на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево;

При проявен интерес от Ваша страна, за допълнителна информация относно процедурата, ще бъдем на разположение всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на тел. 032/905 504 – полк. Румен Йовчев или 032/905 543.