Обществена поръчка - Профилактика на трафопостове и трансформаторни машини

П О К А Н А

за участие в изпълнение на обществена поръчка

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Моля, да ни бъде изпратена оферта за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Профилактика на трафопостове и трансформаторни машини” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

   Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на обществената поръчка.

 Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок.

  Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя и да бъде надлежно оформена съгласно указанията за формата и съдържанието на офертите.

  Участниците във възлагането на ОП следва да представят своите оферти до 19.03.2018 г. (включително).

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  1.  Вид на обществената поръчка – военно формирование 28000 – Граф Игнатиево открива възлагането на обществената поръчка (ОП) чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

 

  1. Предмет на поръчката – „Профилактика на трафопостове и трансформаторни машини” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево.

 

  1. Срокове за изпълнение – до 30 (тридесет) дни от дата на избор на фирмата-изпълнител на обществената поръчка.

 

  1. Място на изпълнение – военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

 

5. Финансов  лимит – 4000.00 лв. (четири хиляди лева) с включен ДДС.

6. Изисквания за гаранции – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на приемане на дейностите по профилактика.

 

7. Количество – съгласно приложение № 2 – „Технически изисквания на дейностите по профилактика на 6 (шест) броя трафопостове и трансформаторни машини”.

 

8. Срок за подаване на офертите – краен срок за подаване на офертите до 19.03.2018 г. (включително).

 

9. Срок на валидност на офертите – не по-малък от 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

 

10. Критерий за оценка на офертите – критерия за оценка на офертите е „най-ниска цена” с ДДС, за цялостното изпълнение на обществената поръчка.

 

  1. Указания към кандидатите, относно формата и съдържанието на офертите:
    1. Офертата да бъде изпратена:  На място или по пощата на адрес: с. Граф Игнатиево, п.к. 4198 обл. Пловдив, военно формирование 28000 в запечатан непрозрачен плик.
    2. Офертата трябва да съдържа:

11.2.1. Административни сведения за участника.

11.2.2. Съгласие в свободна форма, подписано и с положен печат за извършване на дейностите по профилактиката съгласно „Технически изисквания на дейностите по профилактика на 6 (шест) броя трафопостове и трансформаторни машини” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево;

11.2.3. Коректно и точно попълнени технически изисквания (Приложение № 2) - попълват се всички редове в колоната „ед. цена”, „обща стойност” , включително „Общо в лв. без ДДС”, „% ДДС”  и „Общо в лв. с ДДС”.

11.3. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на обществената поръчка.

11.4. До разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат допуснати само оферти, които отговарят на изискванията, предвидени в тази покана.

11.5. Не се приема от Възложителя оферта, за която е налице едно от следните обстоятелства:

11.5.1 Представената оферта е постъпила в не запечатан плик.

11.5.2. Пликът с представената оферта е постъпил с нарушена цялост.

11.5.3. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

11.6. Всички документи в офертата се представят в един екземпляр на български език, без зачертавания и поправки, подпечатано с печата на фирмата-участник, подписани или заверени на всеки лист от лицето, респективно лицата, които управляват или представляват фирмата, или други упълномощени от тях лица. Ако представителната власт произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Копие от пълномощното се прилага в офертата.

11.7. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

11.8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно регистрационните му документи, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

11.9. Офертата се представя в един запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост плик, от участника или от упълномощено от него лице – лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан, както следва:

 

с. Граф Игнатиево, п.к.4198 обл. Пловдив, военно формирование 28000.

 

ОФЕРТА

 

за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Профилактика на трафопостове и трансформаторни машини” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

 

 

Върху плика следва да бъде посочено наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс и електронен адрес.

 

11.10. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

11.11. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

11.12. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забавяне или загубване на офертата в този случай са за сметка на участника.

11.13. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 

12. Приключване на обществената поръчка.

12.1. Комисия съставя протокол от дейността си за проведено пазарно проучване, разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране на кандидатите за изпълнение на обществена поръчка, който се подписва от всички членове и се представя на възложителя, заедно с цялата документация.

12.2. Възложителят уведомява участниците за резултатите от класирането в срок до 5 (пет) работни дни от утвърждаване на протокола.

 

13. Начин на плащане:

13.1. Плащането ще се извърши по банков път от военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, при изпълнение на поръчката, не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни,  след представянето на следните документи:

-     протокол за приемане изпълнението на услугата „Профилактика на трафопостове и трансформаторни машини”, подписан от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, и представител на фирмата-изпълнител на обществената поръчка;

-   надлежно оформена фактура-оригинал за изпълнение на доставка и монтажа, издадена от фирмата-изпълнител на обществената поръчка, на името на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

 

За допълнителна информация, ще бъдем на разположение на тел. 032/905504 – полк. Румен Йовчев или 032/905643 – к-н Красимир Лалев.

    

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ               ИВАН ЛАЛОВ

                                                                  06.03.2018 г.