Oбществената поръчка - „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства”

        Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.         Краен срок за изпълнение – 5 /пет/ дни, считано от датата на сключване на договора за извършване на услугата, но не по-късно от 05.12.2014 г.         Лице за контакт майор Деян Евлогиев Борисов – началник служба КИНС на военно формирование 28000, служебен телефон - 032/905 561 и 032/905 562. 

Документи: