Обществена поръчка - „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

   

   На основание чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
  1. Предмет на обществената поръчка - „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, съгласно Изисквания на възложителя (Приложение № 1).
  2. Срок и място на изпълнение:
   2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 10 /десет/ дни от подписването на договора за изпълнение, но не по-късно от 10.12.2013 г.
   2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.
  3. Изисквания по предмета на поръчката.
  3.1. Гаранционен срок на услугата да бъде не по-мальк от 6 месеца от датата на подписване на приемо-предаваления протокол за извършената услуга.
  5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед на дейностите по услугата в периода от 10.00 часа до 15.00 часа на 29.11.2013 г. на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
  6. Офертата да съдържа най-малко:
   6.1. Данни за лицето, което прави предложението;
   6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
   6.3. Срок на валидност на офертата
Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 10 (десет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
  6.4. Ценово предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените материали, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
  7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
  8. Критерий за оценка на офертите - „Най-ниска предложена цена” за цялостно изпълнение на услугата (крайна цена на услугата).
  9. Начин на плащане.
Плащането на услугата да се извърши от финансовата служба на военно формирование 28000, не по-късно от 30 (тридесет) дни след представяне на:
   - Надлежно оформена фактура за изпълнена услуга, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
   - Протокол за приемане на услугата във военно формирование 28000 (Приложение № 5);
  10. Краен срок на подаване на офертите - 15.00 на 03.12.2013 г. Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лице за контакт: м-р Деян Борисов (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032 /905 560/ 905 561 моб. тел. 0898 735 267.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
  11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 10 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.                  ЗА НАЧАЛНИК НА КИНС НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000
                  НАЧАЛНИКЪТ НА СЛУЖБА КИНС

                      МАЙОР                           ДЕЯН БОРИСОВ
                                  ___.11.2013 г.

 

Документи: