Авариен ремонт на водна помпа (Вида - 4)

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

    

  На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
  1. Предмет на поръчката: Авариен ремонт на водна помпа (Вида - 4).
  2. Срок и място на изпълнение:
   2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 5 (пет) работни дни от датата на уведомяване на определения изпълнител;
   2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево;
  3. Вложените материали и резервни части в ремонта да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
  4. Изисквания към участниците: Минимален гаранционен срок за изпълнените ремонтни да бъде не по-малко от 12 месеца.
  5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед на състоянието на водната помпа в периода от 10.00 часа на 15.08.2013г. до 15.00 на 16.08.2013г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000.
Желаещите да извършат оглед на състоянието на битовата техника (бойлери и съдомиялна машина) да представят списък с трите имена и личните данни на лицата, които ще посетят военното формирование, един ден преди огледа.
  6. Офертата да съдържа най-малко:
   6.1. Данни за лицето, което прави предложението;
   6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
   6.3. Срок на валидност на офертата;
Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
   6.4. Ценово предложение.
Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
  7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
  8. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена”.
  9. Краен срок на подаване на офертите: до 15.00 на 20.08.2013 г. Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лица за контакт: м-р Деян Евлогиев Борисов (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 561.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
  10. Начин на плащане.
Плащането да се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- фактура за изпълнена ремонтна дейност, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- протокол за приемане на услугата (Приложение № 2) описващ подробно вложените материали и подменени резервни части.
  11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 9 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.

 


                                                                       НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПО и ВО”
                                                                       МАЙОР           (П)                 МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                                                  ___.08.2013 г.

 

 

Документи: