Oбществена поръчка за ''Ремонт на пожароизвестителна систем „Detect 3004” и диагностика на електродния блок"

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив


П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Поканвам Ви да участвате в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
  1. Предмет на поръчката: Ремонт на пожароизвестителна система „Detect 3004” и диагностика на електронния блок.
  2. Срок и място на изпълнение:
   2.1. Срокът за изпълнение на услугата е до 30.06.2013 г..
   2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево;
  3. Изисквания по предмета на поръчката.
   3.1. Услугата да се извърши съгласно действащите стандарти и нормативни документи.
   3.2. Услугата да се извърши от изпълнител, имащ техническа и материална обезпеченост, наличие на квалифициран персонал, притежание на лицензи, сертификати и разрешителни;
   3.3. Минимален гаранционен срок за изпълнените ремонтни работи – 12 месеца.
  4. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед на състоянието на
пожароизвестителна система „Detect 3004” в периода от 10.00 ч. на 10.06.2013 г. до 15.00 ч. на 14.06.2013 г., след предварително представен списък на посетителите, на адрес: 4198 с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
  5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 на 14.06.2013 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
Лице за контакт: подп. Тома Димитров (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 550.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
  6. Офертата да съдържа следните документи:
   6.1. Данни за фирмата:
   - Булстат;
   - Данни за лицето, което прави предложението – административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия) и заемана длъжност.
   6.2. Техническо и ценово предложение:
  - Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
Кандидатите да подават оферти за цялостно изпълнение на поръчката.
  - Да бъдат показани сертификати за произхода и качеството на  вложените материали, работоспособност и безопастност на персонала.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
   6.3. Срок на валидност на офертата;
   6.4. Изисквания за удовлетворяване на назначените гаранционни условия и услугите, предлагани от доставчика в срока на гаранцията;
   6.5. Място на изпълнение/доставка/;
   6.6. Офертите да се  представят в писмена форма на български език.
  7. Изборът на изпълнител на поръчката ще бъде извършен по критерий „най-ниска предложена цена” за  цялостно изпълнение на поръчката.
  8. Срок на валидност на офертите – 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
  9. Начин на плащане.
Плащането да се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
  - фактура за изпълнена ремонтна дейност, подписана от представител на изпълнителя и Заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
   - контролен лист, приложен към фактурата;
  - протокол за приемане на услугата описващ подробно видовете дейности при извършения ремонт;  количествата на вложените части с единичните им стойности; данни за произход и качество, гаранции и други документи доказващи съответствието на вложените части.
  10. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 5 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на Командира на военно формирование 28000.


 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПОиВО” НА ВОЕННО   ФОРМИРОВАНИЕ 28000

                                    МАЙОР                     ( П )            МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                         ___.05.2013 г.

 

 

Документи: