Ремонт на специална техника

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив


П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
    1. Предмет на обществената поръчка - Ремонт на специално оборудване на самолетообслужваща техника - съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1).
     2. Срок и място на изпълнение:
   2.1. Срокът за изпълнение на услугата е шестдесет дни от подписването на договора за изпълнение, но не по-късно от 31.07.2013 г.;
   2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево.
     3. Изисквания по предмета на поръчката.
Минимален гаранционен срок на услугата да бъде не по-мальк от 24 месеца.
Вложените материали и резервни части в ремонта да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
    4. Изисквания към участниците – изпълнителя да има техническа и материална обезпеченост, наличие на квалифициран персонал, притежание на лицензи, сертификати и разрешителни.
    5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат дефектация за оценка на стойността на услугата в периода от 10.00 часа на 08.05.2013 г. до 15.00 на 15.07.2013 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
Желаещите да извършат дефектация за оценка на стойността на услугата, един ден преди огледа, да представят списък с трите имена и личните данни на лицата, които ще посетят военното формирование.
     6. Офертата да съдържа най-малко:
     6.1. Данни за лицето, което прави предложението;
     6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
     6.3. Срок на валидност на офертата.
     6.4 Актуален лиценз, сертификат или разрешително за извършване на дейността.
Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
     6.4. Ценово предложение;
Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
Ценовото предложение да бъде направено с единична цена за всяка обособена позиция съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1) и обобщено ценово предложение за изпълнение на услугата.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
    7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
    8. Критерий за оценка на офертите - „Най-ниска предложена цена” за цялостно изпълнение на услугата (крайна цена на услугата).
    9. Начин на плащане.
Плащането на услугата да се извърши от финансовата служба на военно формирование 28000, не по-късно от 30 (тридесет) дни след представяне на:
- Надлежно оформена фактура за изпълнена услуга, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- Контролен лист, приложен към фактурата;
- Протокол за приемане на услугата (Приложение № 5);
- Представени от изпълнителя сертификати за качество и произход на вложените материали.
   10. Краен срок на подаване на офертите - 15.00 на 23.05.2013 г..Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лица за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
   11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 10 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.                                    НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПОиВО” НА ВОЕННО   ФОРМИРОВАНИЕ 28000

                                    МАЙОР                     ( П )            МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                         ___.04.2013 г.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив


П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Поканвам Ви да участвате в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
  1. Предмет на поръчката: Поддръжка и ремонт на хладилна техника.
  2. Срок и място на изпълнение:
   2.1. Срокът за изпълнение на услугата е до 31.12.2013 г. или до изчерпване на лимита от финансови средства.
   2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево;
  3. Изисквания по предмета на поръчката.
   3.1. Поддръжка и ремонт на хладилната техника в съответствие с количествено – стойностната сметка (Приложение № 1).
   3.2. Минимален гаранционен срок за изпълнените ремонтни работи – 12 месеца;
  4. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед на състоянието на хладилната техника в периода от 10.00 часа на 21.05.2013 г. до 15.00 на 23.05.2013 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
  5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 на 27.05.2013 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.  
Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
  6.    Офертата да съдържа следните документи:
   6.1. Данни за фирмата:
- Булстат;
- Данни за лицето, което прави предложението – административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и фамилия) и заемана длъжност.
   6.2. Техническо и ценово предложение:
- Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
Кандидатите да подават оферти за цялостно изпълнение на поръчката.
- В количествено – стойностната сметка (Приложение № 1) да бъдат показани техническите данни на вложените материали за изпълнение на поръчката, изисквания към техническата експлоатация.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
Ценовото предложение да бъде направено с единична цена за всяка обособена позиция съгласно количествено-стойностна сметка и обобщено ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1).
   6.3. Срок на валидност на офертата;
   6.4. Изисквания за удовлетворяване на назначените гаранционни условия и услугите, предлагани от доставчика в срока на гаранцията;
   6.5. Място на изпълнение/доставка/;
   6.6. Офертите да се  представят в писмена форма на български език.
  7. Изборът на изпълнител на поръчката ще бъде извършен по критерий „най-ниска предложена цена” за  цялостно изпълнение на поръчката.
  8. Срок на валидност на офертите – 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
  9. Начин на плащане.
Плащането да се извършва от финансовата служба на военно формирование 28000 до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- фактура за изпълнена ремонтна дейност в съответствие с единични цени заложени в количествено-стойностна сметка (Приложение № 1), подписана от представител на изпълнителя и Заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- контролен лист, приложен към фактурата;
- протокол за приемане на услугата описващ подробни количествено – стойностни сметки за вложените материали и подменени резервни части, данни за произход и качество, гаранции и други документи доказващи съответствието на вложените материали и резервни части.
  10. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 5 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на Командира на военно формирование 28000.


                                    НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПОиВО” НА ВОЕННО   ФОРМИРОВАНИЕ 28000

                                    МАЙОР                     ( П )            МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                         ___.05.2013 г.