Авиационен факултет

„ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО НА ВВВУ „Г. БЕНКОВСКИ”

 

     На малко по-късен етап в резултат на осъществените нови промени,  военнообразователната система, ориентирана до този момент към единен център за подготовка на авиационни кадри придобива коренно различна насока.

ВВВУ „Г. Бенковски” се закрива като самостоятелно военноучебно заведение и се разкрива нова структура за подготовка на авиационни специалисти.

 

      Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”

Факултетът се явява достоен продължител на създадените от десетилетия традиции по осигуряване на  авиационно военно образование на курсантите и студентите по различни военни и граждански специалности, който в тясно взаимодействие и сътрудничество с ВВУБ „Георги Бенковски” подготвя  необходимите специалисти за военната и гражданска авиация.

 

      ВВУБ „Г. Бенковски” – гр. Долна Митрополия

Учебната база се създава като организационно звено за военна подготовка и квалификация на кадри за нуждите на ВВС.

През периода е 2001 г. – 2002 г., когато като основно обучаващо звено функционира Центърът за военна подготовка, е осигурено обучението на  наборни войници, кадрови войници и сержанти.

В периода 2002 г. – 2007 г. основното обучаващо звено е Учебната част, което включва отделение „Учебна дейност” (на негово подчинение се намират секторите „ПВО”, „Авиационен” и „Общовойскови и административно-тилов”),  и два батальона за подготовка на наборни и кадрови военнослужещи.

Общото ръководство на Учебната част се осъществява от заместник -командира по учебната част.

 

Учебна авиационна група „Георги Бенковски” от състава на 3 та авиационна база

След проведените организационно-щатни промени към 01.12.2012 г. задачата на формированието като учебна структура, ангажирана с подготовката на кадри за нуждите на ВВС включва:

 

     Център за летателна подготовка

Задачите, които центърът изпълнява са свързани с обучението на различни категории  летателен състав:

  • Провеждане на летателна подготовка с летателен състав от авиационните формирования на ВВС за повишаване нивото на подготовка, повишаване на класната специалност и покриване изискванията за приучване на нов тип боен самолет, съгласно утвърдения план - график;
  • Провеждане на летателно обучение с курсанти - летци от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”;
  • Усъвършенстване подготовката на командно - инструкторския състав;

 

     Център за подготовка и обучение

В това звено се осигурява първоначално обучение, последваща професионална квалификация и нейното поддържане за сержантите и войниците от състава на българските Военновъздушни сили.

Провежда се и практическо обучение на курсантите от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС ” на НВУ „Васил Левски”- гр. Велико Търново.

Центърът има необходимата готовност и за провеждане на специалната военна подготовка за придобиване на военноотчетна специалност (ВОС) и квалификация на резервисти, извикани на активна военна служба във формированията на ВВС.

Паралелно с воденето на учебния процес, в Центъра се осъществява разработването на нови учебни програми за обучението по различни специалности на военнослужещи за нуждите на ВВС и на резервисти (специална военна подготовка).